Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!
 

  
  • Allt arbete skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet erhålls mot ohälsa och olycksfall.

 

  • Riskbedömningar och skyddsronder genomförs med regelbundenhet med anpassning för den variation som förekommer i organisation och produktionsinriktning.

 

  • Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas.

 

  • Arbetsledning och arbetstagare skall ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsledning skall se till att arbetstagare får god kännedom om arbetsförhållanden och att arbetstagare upplyses om de risker, som kan vara förbundna med arbetet.

 

  • Arbetsledning och arbetstagare skall samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

  • Arbetstagare ska alltid följa principen att föreslå bättre arbetsmiljövänliga utförande alternativ och om han känner sig osäker fråga om hjälp.

 

  • Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.
     

Mölndals El-Entreprenad AB  Ranunkelgatan 3 A  431 32  Mölndal  Tel 031-273005   Fax 031-876777

Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!